گروه درمانی در کمپ ترک اعتیاد به چه معناست ؟
گروه درمانی یک روش لازم برای ترک اعتیاد و ادامه روند درمان است. گروه درمانی شامل موارد زیادی میباشد که مهمترین آن حضور در گروه ، پشتیبانی از سوی هم گروهی ها و استفاده از تجارب دیگران برای مبارزه و پاک ماندن میباشد. این گروه توسط مشاوران ترک اعتیاد اداره میشود وتمام اصول درمان در آن اجرا خواهد شد. در جلسات گروهی که با فرمت های مختلفی برگزار میشود ، بیماران در کنار هم و بدور از استرس شروع به یادگیری خواهند نمود. جلسات مشاوره گروهی و جلسات بهبودی ، جلسات گروهی انگیزشی از جمله درمان های گروهی میباشند.

گروه درمانی فقط شرکت در جلسات است ؟
گروه درمانی فقط شرکت در جلسات کمپ نخواهد بود! همین حضور بیماران در کنار هم و قبول مسئولیت های اجتماعی کوچک ، باعت بازیابی بیمار و آمادگی ورود او به اجتماع خواهد بود. ما در کمپ ترک اعتیاد کوهیار، با قراردادن بیماران در مسئولیت های کوچک ، آنها را دوباره برای قبول و ورود به جامعه آماده خواهیم نمود.

گروه درمانی توسط چه کسی انجام میشود؟
با توجه به فرمت این جلسات، توسط مشاور اعتیاد در کمپ، توسط پزشک، توسط معتادین بهبود یافته برگزار خواهد شد.
 

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید