روانشناسی

اهداف و برنامه­ های روانشناسی و مشاوره در کمپ ترک اعتیاد کوهیار
حالا با توجه به امر مهم روانشناسی و مشاوره در روند درمان و ترک اعتیاد مددجویان برنامه­ هایی به صورت مدرن تهیه گردیده و بخشی از آن اجرا گردید و بخش دیگر آن در برنامه ریزی جهت اجرا وجود دارد چیزی که در این تخصص بسیار مهم است یادگیری است باید توجه داشت که فرد معتاد یادگیری غلط داشته و باید یادگیری او را از طریق آموزش تغییر داد.
 

گروه درمانی

درمان و اعتماد اعتیاد بنیاد ساختار زندگی را از اختیار آنان گرفته و اعتماد در مرحله اول مراجعه مددجو به این مرکز در مشاوره بیان و نشان داده می­شود اعتماد و ایجاد تمایل در فضای مشاوره که تجربه و علم را دربر میگیرد توسط کارشناس اعتیاد پزشک و مددیار و آموزشگران ارائه می­گردد.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید