مشاوره در کمپ ترک اعتیاد

حضور مشاور و روانپزشک در کمپ ترک اعتیاد الزامیست. وجود جلسات مشاوره یکی از مهم ترین بخش های درمانی در موضوع اعتیاد به شمار می رود.روش های درمانی امروز همواره به گونه ای است که در طول درمان بیمار را دچار پرهیز از اعتیاد می کنند، به طوری که بیمار پس از خروج از مرکز درمانی پرهیز موجود را کنار گذاشته و مسیر اعتیاد را از سر می گیرد.
در کمپ ترک اعتیاد خصوصی و کمپ ترک اعتیاد اجباری تهران شرق، این مهم در نظر گرفته شده و برای تمامی بیماران، جلسات مشاوره با روانکاو و متخصص ترک اعتیاد ، در نظر گرفته میشود. این جلسات اجباری هستند و در راستای بهبودی و رفع مشکلات بیماران صورت میگیرند.

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید