ویزیت هفته ای دوبار پزشک عمومی و مشاوره فردی هفته ای یکبار روانشناس بالینی و در صورت لزوم ویزیت روانپزشک،انجام کلاسها و جلسات مددیاری
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید