• هفته اول : سالن سبز ترک اعتیاد ، آشنایی و شناخت با ترک اعتیاد
با تایید پزشک از شرایط جسمانی مددجو ، ورود به سالن سبز پس از طی دوره درمان سم زدایی امکان خواهد یافت .
مددجو در هفته اول، با توجه به شرایط روحی و روانی و ساختار جسمانی از جلسات گروهی بهره مند می­شود.

 
  • هفته دوم : گروه درمانی برای ترک اعتیاد
آشنایی با بیماری مددجویان،  زندگی گروهی و هماهنگ شدن در جمع بیماران، بهره مندی از امکانات موجود در مرکز ترک اعتیاد از قبیل : لوازم ورزشی ، کتابخانه ، ویدئو ، بوفه و ... از برنامه های هفته دوم در مرکز ترک اعتیاد ، خواهد بود.

شروع برگزاری جلسات ماتریکس و آموزش مهارتهای زندگی توسط کارشناس اعتیاد تا سه روز در هفته ،  جلسات ثابت گروهی پرهیز مداریNA ، آشنایی با مضرات مصرف ،  پیشگیری ، پیگیری پس از مشاوره توسط کارشناس و روانشناس اعتیاد ، برقراری جلسات قدمهای دوازده گانه برای مددجویان در مرکز توسط مددیاران و زیر نظر کارشناس اعتیاد

 
  • هفته سوم و چهارم : پیگیری مددیاران در زمان حضور مددجو در مرکز ترک اعتیاد و پس از پایان دوره درمانی جهت تشویق در جلسات ترک اعتیاد

 
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید